תנאי שימוש, נגישות, ומדיניות פרטיות

1. תנאי השימוש באתר עו"ד זלצר ZELTZER & CO.

השימוש באתר ובתכנים המופיעים באתר, מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים להלן.

השירותים והמידע באתר מוצעים במצבם כפי שהם (as is), ללא כל אחריות, ישירה או נרמזת של בעל האתר משרד עוה"ד זלצר (להלן – "הבעלים") ו/או עורכי הדין ו/או צוות העובדים של המשרד ו/או מי מטעמם או שלוחם, לגבי תוכן המידע, שלמותו או התאמתו לשימוש הגולש באתר. השימוש באתר ייעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

2. אחריות לשימוש

הבעלים עושה מאמצים לשמור על אתר זה תקין, פעיל בכל עת ונקי משגיאות ומיישומים עוינים (כגון וירוסים או תוכנות מזיקות). עם זאת, הבעלים אינם יכולים להתחייב כי שירותי האתר לא ישובשו, יופסקו, יהיו נקיים מטעויות ויישומים עוינים או חסינים מפני גישה בלתי מורשית בחומרה, בתוכנה, במערכות תקשורת, אצלו או אצל אחרים.

הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש, לרבות נזק  לתוכנות, מידע או ציוד מחשב כתוצאה משימוש באתר או התקשרות לאתר, והמשתמש באתר עושה כן על אחריותו הבלעדית.

הבעלים לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם ביצוע כל עסקה או פעולה משפטית או אחרת. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. כל משתמש ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד.

3. קניין רוחני

הבעלים מכבדים את זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האחר ושומרים על זכויות היוצרים והקניין הרוחני שלהם.

בהתאם לדיני זכויות יוצרים בישראל וכל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, זכויות היוצרים בפרסום המידע והקניין הרוחני במידע המופיע באתר שייכים לבעלים לרבות המאמרים, המצגות, השמות, עיצוב האתר, תוכנות, גרפיקה, תמונות, איורים, טקסט, יישומי תוכנה וכיו"ב. בנוסף, כולל האתר מידע שהוא קניינם של צדדים שלישיים לרבות פרסומים רשמיים, פסקי דין, החלטות שיפוטיות ומידע משפטי או אחר ללא יוצא מן הכלל ומוצג בכפוף לדיני זכויות יוצרים. חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים. כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודו, או בשמו של הבעלים כבעלי זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמת הבעלים, מראש ובכתב.

קבצים מסויימים כגון: מצגות ומאמרים של הבעלים, זכויות יוצרים וקניין רוחני בהם, יותרו להפצה ע"י המשתמש בתנאים מגבילים כפי שיפורטו. בהעדר הרשאה מפורשת בקובץ עצמו, אין לגרום להפצתם או לסייע להפצתם של קבצים אלו בניגוד להרשאות המפורשות, ואין לשנות את תוכן ההרשאהבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש, לרבות נזק  לתוכנות, מידע או ציוד מחשב כתוצאה משימוש באתר או התקשרות לאתר, והמשתמש באתר עושה כן על אחריותו הבלעדית.

הבעלים לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם ביצוע כל עסקה או פעולה משפטית או אחרת. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. כל משתמש ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד.

4. תכנים

הבעלים שמו להם למטרה לספק תכנים מעניינים ומועילים, לשאלות וסוגיות שכיחות ולסייע לארגונים ולאנשים על ידי העברת מידע שנרכש במשך שנים.

הבעלים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר לפי שיקול דעתם הבלעדית. אספקת השירותים המצויים כיום באתר אינה יוצרת כל הבטחה או מצג להמשך השירותים הניתנים באתר במתכונתם הנוכחית או בצורה אחרת כלשהי. הבעלים אינם מתחייבים לספק שירות כלשהו באמצעות האתר, והם יהיו רשאים להפסיק את השירותים הניתנים באמצעות האתר בכל עת.

היות שהתכנים באתר מיועדים לציבור, יתכן כי תכנים מסוימים ימצאו פוגעים או מעליבים, אינם הולמים או בלתי מקובלים על משתמשים מסוימים. הבעלים לא יהיו אחראים לפגיעה במשתמשים אלה.

ככל שבאתר נכללים קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בשליטתם של הבעלים, אין באפשרות הבעלים לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה נכון, מדויק או עדכני, ואין הם אחראים לתכנים המצויים בהם.

הבעלים מזהירים כי מידע המתפרסם באינטרנט מחייב משנה זהירות לפני הסתמכות עליו לשם קבלת החלטות עסקיות או פרטיות כלשהן. כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת מקצועית ואינו יכול להיות תחליף להתייעצות עם אנשים ויועצים מקצועיים. עם זאת, יהיו הבעלים רשאים למסור מידע אישי, במידה ונעשה ע"י המשתמש שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ובזכויות הקנייניות של הבעלים, או של צדדים שלישיים, או על פי הוראת צו של רשות מוסמכת.

הבעלים יהיו רשאים, אך לא חייבים, להציג באתר שאלות של משתמשים או דוגמאות או חומרים שנמסרו על ידי משתמשים, מבלי שיזוהה המשתמש, אלא אם ביקש המשתמש להיות מזוהה במפורש.

הבעלים יהיו רשאים להעביר לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים) מידע סטטיסטי לגבי השימוש באתר, ובלבד שמידע זה לא יוכל להביא לזיהוי אישי של פרטי משתמש מסוים.

בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המתפרסם בשירות, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון.

5. סיוע בהפסקת ההפרות

הבעלים פועלים לשמירת החוק וזכויותיהם של אחרים.

אם למרות מאמצינו, מצאתם באתר מידע כלשהו שעשוי להפר זכויות יוצרים או קניין רוחני של אחר, פוגע, מעליב או שלדעתכם מהווה פגיעה כלשהי בגוף כלשהו או בחוקי מדינת ישראל, נא הודיעו לנו מיידית, כדי שנוכל לפעול להפסקת הפגיעה.

6. תניית שיפוטי

השימוש באתר, תנאי השימוש פרשנותם, תוקפם וכל העולה מהם, יהיו כפופים לשיפוט בלעדי בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בלבד.

הדין החל על השימוש באתר יהיה הדין הישראלי.

7. מדיניות הפרטיות

בעת השימוש באתר אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים כגון: שם, דוא"ל ומספר טלפון. בנוסף, cookies המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים כגון זמני כניסה לאתר ויציאה ממנו, אתר האינטרנט ממנו המשתמש פנה לאתר משרדנו וכיו"ב. אינכם חייבים למסור מידע אישי ובעצם המשך גלישתכם באתר הינכם מביעים הסכמתכם למדיניות איסוף המידע. אנו רשאים לעשות שימוש במידע לשם יצירת קשר ומתן שירותים, אבטחת מידע, תפעול האתר, שיפורו וניהולו וכן רשאים להעביר המידע שנאסף לצדדים שלישיים כגון יועצים ונותני שירותים מטעמנו לצורך מתן השירותים הניתנים לנו או בקשר לפנייתכם

8. נגישות

משרד עו"ד זלצר רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותיו לאנשים עם מוגבלות. כשם שמשרדינו נגישים, גם באתר בוצעו התאמות נגישות, במטרה להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

באתר מוצב תוסף הנגשה. לחיצה על התוסף מציגה את תפריט הנגשה ומאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה.

התוסף פועל על פי התקן הישראלי ת"י 5568 ברמה AA וכפוף לתנאי השימוש של היצרן.

מדריך למשתמש בתפריט מפורסם בתוסף ההנגשה וכולל:

כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות

כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר

כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך

כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים

כפתור ספיה (גוון חום)

כפתור שינוי ניגודיות גבוהה

כפתור שחור צהוב

כפתור היפוך צבעים

כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר

כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר

כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר

כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר

כפתור ביטול שימוש בגופן קריא

כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר

כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר

כפתור הגדלת כל  התצוגה לכ־200%

כפתור הקטנת כל  התצוגה לכ־70%

כפתור הגדלת סמן העכבר

כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור

כפתור מצב קריאת האתר

כפתור המציג את הצהרת הנגישות

כפתור איפוס המבטל את הנגישות

כפתור שליחת משוב נגישות

כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

בסרגל הנגישות יש 2 סוגי הגדלות, אולם ניתן להגדיל את האותיות עוד יותר ע"י שימוש בפונקציות המקלדת הבאות:

מקש Esc יפתח ויסגור את סרגל הנגישות

מקש Ctrl + יגדיל את הטקסט באתר

מקש Ctrl – יקטין את הטקסט באתר

מקש Ctrl 0 יחזיר את האתר לגדלו המקורי

מקש רווח (SPACE) יוריד את האתר כלפי מטה.

מקש F11 יגדיל את המסך לגודל מלא – לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות. ככל שנתקלתם בבעיה, נודה אם תפנו אלינו ותסבו תשומת לבנו לכך.

9. הצהרה

השימוש במידע באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל התנאים והאמור לעיל.

קראתי את תנאי השימוש, הצהרת הנגישות ומדיניות הפרטיות ואני מאשר את השימוש במידע בהתאם לתנאים כאמור. הסכמתי לשימוש כאמור, ניתנת ברגע ביצוע פעולה מכל סוג שהוא באתר המידע הראשון.